แผนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และเทคโนโลยี

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิชาบังคับก่อน

902-xxx

กลุ่มวิชาภาษา

3(xxx)

903-xxx

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

3(3-0-6)

904-xxx

กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ

1(0-2-1)

250-101

หลักการจัดการธุรกิจ

3(3-0-6)

250-102

การภาษีอากร

3(3-0-6)

251-101

การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

3(3-0-6)

 

 

16(xxx)

 

 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิชาบังคับก่อน

902-xxx

กลุ่มวิชาภาษา

3(xxx)

250-103

กฎหมายธุรกิจ

3(3-0-6)

250-104

แคลคูลัสสำหรับธุรกิจ

3(3-0-6)

251-102

การวางแผนโลจิสติกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

3(3-0-6)

252-xxx

กลุ่มวิชาเลือก 1

3(x-x-x)

 

252-xxx

กลุ่มวิชาเลือก 2

3(x-x-x)

 

 

 

18(xxx)

 

 

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิชาบังคับก่อน

901-xxx

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

3(3-0-6)

902-xxx

กลุ่มวิชาภาษา

3(xxx)

903-xxx

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

3(3-0-6)

250-201

การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ

3(3-0-6)

251-201

การจัดการต้นทุนโลจิสติกส์

3(3-0-6)

251-202

เทคโนโลยีการจัดการสินค้าคงคลัง

3(3-0-6)

 

 

18(xxx)

 

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิชาบังคับก่อน

901-xxx

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

3(3-0-6)

 

902-xxx

กลุ่มวิชาภาษา

3(xxx)

250-202

การเงินธุรกิจ

3(3-0-6)

250-203

การเงินสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ

3(3-0-6)

251-203

การนำเข้าส่งออก และพิธีศุลกากร

3(3-0-6)

251-204

การใช้โปรแกรมประยุกต์และเทคโนโลยีสำหรับ

การแก้ปัญหาทางด้านโลจิสติกส์

3(2-2-5)

 

 

18(x-x-x)

 

 

 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิชาบังคับก่อน

905-xxx

กลุ่มวิชาบูรณาการ

1(1-0-2)*

905-xxx

กลุ่มวิชาบูรณาการ

2(1-2-4)*

 

250-301

การเป็นผู้ประกอบการ และการพัฒนาธุรกิจ

3(3-0-6)

250-302

การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ

3(3-0-6)

251-301

ภาษาอังกฤษในงานโลจิสติกส์

3(3-0-6)

251-302

การขนส่งและการกระจายสินค้า

3(2-2-5)

251-303

การแก้ปัญหางานทางเทคโนโลยีโลจิสติกส์ด้วยกรณีศึกษา

3(2-2-5)

 

 

 

18(15-6-34)

 

 

 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิชาบังคับก่อน

905-xxx

กลุ่มวิชาบูรณาการ

1(1-0-2)**

905-xxx

กลุ่มวิชาบูรณาการ

1(0-2-2)**

 

250-303

การตลาดระหวางประเทศและการคาชายแดน

3(3-0-6)

251-304

การวัดผลการปฏิบัติงานสำหรับงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

3(3-0-6)

251-305

การสร้างการประสบการณ์การใช้เทคโนโลยี

โลจิสติกส์

3(2-2-5)

252-xxx

กลุ่มวิชาเลือก 3

3(x-x-x)

 

252-xxx

กลุ่มวิชาเลือก 4

3(x-x-x)

 

 

 

17(x-x-x)

 

 

 

 

แผนการศึกษา แผน 1 สำหรับนักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิชาบังคับก่อน

251-401

สัมมนาเทคโนโลยีโลจิสติกส์

3(3-0-6)

251-101

252-xxx

กลุ่มวิชาเลือก 5

3(x-x-x)

 

xxxxxx

วิชาเลือกเสรี 1

3(x-x-x)

xxx-xxx

วิชาเลือกเสรี 2

3(x-x-x)

251-402

การเตรียมความพร้อมการฝึกปฏิบัติงาน

โลจิสติกส์

1(1-0-2)

 

 

13(x-x-x)

 

 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิชาบังคับก่อน

251-403

โครงงานโลจิสติกส์

3(0-6-3)

251-404

การฝึกปฏิบัติงานโลจิสติกส์

3(0-30-0)

251-402

 

 

6(0-36-3)

 

 

 

แผนการศึกษา แผน 2 สำหรับนักศึกษาที่ฝึกสหกิจศึกษา

 

ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิชาบังคับก่อน

251-401

สัมมนาเทคโนโลยีโลจิสติกส์

3(3-0-6)

251-101

252-401

เทคโนโลยีการขนถ่ายวัสดุ

3(225)

xxxxxx

วิชาเลือกเสรี 1

3(x-x-x)

xxxxxx

วิชาเลือกเสรี 2

3(x-x-x)

251-405

การเตรียมความพร้อมสหกิจในงานโลจิสติกส์

1(0-1-6)

 

 

13(x-x-x)

 

 

 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิชาบังคับก่อน

251-406

สหกิจศึกษา

6(0-36-0)

251-405

 

 

6(0-36-0)