หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (Bachelor of Technology Program in Computer Technology)
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
ชั้นปี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
1
220-103ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3
901-105
จริยศาสตร์
3
903-103พื้นฐานทางคณิตศาสตร์
3
902-101
ภาษากับวัฒนธรรม
3
231-103สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
3
231-104
คณิตศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์
3
231-101หลักการสำคัญทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
3
231-106
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
3
231-102การออกแบบส่วนติดต่อประสานงานผู้ใช้
3
231-105
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3
231-114โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
3
231-215
คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
3
  
 
0
รวม
18
รวม
18
2
901-103
สัมคมเศรษฐกิจและการเมือง
3
902-104
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
903-102
มนุษย์กับวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
3
231-208
เทคโนโลยีเครือข่าย
3
904-102
เทเบิลเทนนิส
1
231-210
การออกแบบพัฒนาเว็บไซต์
3
231-216
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
3
231-209
วิเคราะห์และออกแบบระบบงาน
3
231-207
ระบบฐานข้อมูล
3
231-320
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3
231-217
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3
231-218
คอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์
3
 
 
รวม
16
รวม
18
3
905-102
ทักษะการเรียนรู้สู่ความสำเร็จ
2
902-105
ภาษากฤษเพื่อการสมัครงาน
3
231-312
การเขียนโปรแกรมฐานข้อมูล
3
905-103
การพัฒนาบุคลิกภาพ
3
231-311
ความปลอดภัยของเครือข่าย
3
231-231
เทคโนโลยีมัลติมีเดียและภาพเคลื่อนไหว
3
231-219
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3
223-302
การเตรียมโครงงาน
1
xxx-xxx
วิชาเลือก
3
xxx-xxx
วิชาเลือก
3
xxx-xxx
วิชาเลือก
3
xxx-xxx
วิชาเลือก
3
รวม
17
รวม
16
4
233-404
โครงงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
3
221-413
จรรยาบรรณนักสารสนเทศ
3
xxx-xxx
วิชาชีพเลือก
3
xxx-xxx
สัมมนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 7
3
xxx-xxx
วิชาชีพเลือก
3
xxx-xxx
วิชาชีพเลือก
3
xxx-xxx
วิชาชีพเลือกเสรี
3
xxx-xxx
วิชาชีพเลือกเสรี
3
 
 
 
   
รวม
12
รวม
12
1. หลักสูตร 4 ปี : ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า