หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Bachelor of Technology Program in Electrical and Electronics Technology )
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
ชั้นปี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
1
210-104ฟิสิกส์ 1
3
210-101
แคลคูลัส 1
3
210-105ปฏิบัติการรฟิสิกส์ 1
1
210-107
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3
210-106การเขียนแบบวิศวกรรม
3
210-108
เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
3
241-101วัสดุดทางวิศวกรรมไฟฟ้า
3
210-109
ปฏิบัติการเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
1
242-106ฝึกฝีมือไฟฟ้าเบื้องต้น (วิชาชีพเลือก1)
3
210-211
วงจรดิจิตอลและลอจิก
3
902-103ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3
901-105
จริยศาสตร์
3
903-103พื้นฐานทางคณิตศาสตร์
3
902-101
ภาษากับวัฒนธรรม
3
รวม
19
รวม
17
2
210-202
แคลคูลัส 2
3
210-203
คณิตศาสตร์เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
3
210-210
อิเล็กกทรอนิกส์เบื้องต้น
3
241-202
อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
3
210-212
วงจรไฟฟ้า
3
241-203
ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์
1
210-213
ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า
1
241-204
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
3
901-103
สังคม เศรษฐกิจและการเมือง
3
241-312
วิศวกรรมความปลอดภัย
3
903-102
มนุษย์กับวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
3
902-104
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
904-102
เทเบิลเทนนิส
1
 
รวม
17
รวม
16
3
241-306
การเขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
3
241-305
ไมโครคอนโทรลเลอร์
3
241-307
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
3
241-310
ระบบควบคุม
3
241-308
อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
3
241-311
การจัดการอุตสาหกรรม
3
241-309
ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
1
242-301
การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
1
905-102
ทักษะการเรียนรู้สู่ความสำเร็จ
2
902-105
ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน
3
xxx-xxx
วิชาชีพเลือก 2
3
905-103
การพัฒนาบุคลิกภาพ
3
xxx-xxx
วิชาชีพเลือก 3
3
xxx-xxx
วิชาชีพเลือก 4
3
รวม
18
รวม
19
4
242-403
การฝึกปฏิบัติงาน
3
xxx-xxx
วิชาชีพเลือก 5
3
242-405
โครงงานเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
3
xxx-xxx
วิชาชีพเลือก 6
3
xxx-xxx
วิชาชีพเลือก 7
3
xxx-xxx
วิชาชีพเลือก 8
3
xxx-xxx
                                                    วิชาชีพเลือก 9
3
 
xxx-xxx
                                                    วิชาเลือกเสรี 1
3
   
xxx-xxx
                                                    วิชาเลือกเสรี 2
3
รวม
6
รวม
19
1. หลักสูตร 4 ปี : ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า