โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                                      124 หน่วยกิต

 โครงสร้างหลักสูตร

                             1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                          30 หน่วยกิต

                                      1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษศาสตร์            หน่วยกิต

                                      1.2 กลุ่มวิชาภาษา                                     12 หน่วยกิต

                                      1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์            6  หน่วยกิต

                                      1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ                1  หน่วยกิต

                                      1.5 กลุ่มวิชาบูรณาการ                                5  หน่วยกิต

          2. หมวดวิชาเฉพาะ                                             88 หน่วยกิต

                   2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน                                30 หน่วยกิต

              2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ                                 36 หน่วยกิต

              2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก                                  15 หน่วยกิต

              2.4 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิต

 

        3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                           6 หน่วยกิต