โครงสร้าง/หลักสูตร (4 ปี)
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
133 หน่วยกิต
โครงสร้างของหลักสูตร
 
(1)
หมวดศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์
6 หน่วยกิต
 
กลุ่มวิชาภาษา
12 หน่วยกิต
 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6 หน่วยกิต
 
กลุ่มวิชาพลศึกษา
1 หน่วยกิต
 
กลุ่มวิชาบูรณาการ
5 หน่วยกิต
(2)
หมวดวิชาเฉพาะ
97 หน่วยกิต
 
กลุ่มวิชาแกน
33 หน่วยกิต
 
กลุ่มวิชาชีพบังคับ
32 หน่วยกิต 
 
       กลุ่มวิชาชีพเลือก
32 หน่วยกิต
 
      
 
(3)
หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
 
รวมตลอดหลักสูตร
133 หน่วยกิต