เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่

วัตถุประสงค์

 

       – ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ ให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ ทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม วิชาชีพ และ ปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละ

       – ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถประยุกต์ใช้ ศาสตร์ดังกล่าวอย่างเหมาะสมเพื่อการประกอบวิชาชีพของตน และการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปได้

       – ผลิตบัณฑิตให้มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้ และ เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนาองค์ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้นไป เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ และให้คิดเป็น ทำเป็น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถเลือกวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม        – ผลิตบัณฑิตให้มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถ ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะ ในด้านการทำงานเป็นหมู่คณะ สามารถบริหารจัดการการทำงานได้อย่างเหมาะสม และเป็นผู้ที่มีทัศนคติในการทำงาน

       – ผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และ ใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และศัพท์ทางเทคนิคในการติดต่อสื่อสาร รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี

       – ผลิตบัณฑิตให้มีทักษะทางด้านปฏิบัติในงานวิชาชีพเฉพาะ และสามารถนำไปบูรณาการ เพื่อประกอบอาชีพทางด้านเทคโนโลยี

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
130 หน่วยกิต
โครงสร้างของหลักสูตร
 
(1)
หมวดศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์
6 หน่วยกิต
 
กลุ่มวิชาภาษา
12 หน่วยกิต
 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6 หน่วยกิต
 
กลุ่มวิชาพลศึกษา
1 หน่วยกิต
 
กลุ่มวิชาบูรณาการ
5 หน่วยกิต
(2)
หมวดวิชาเฉพาะ
94 หน่วยกิต
 
กลุ่มวิชาแกน
24 หน่วยกิต
 
กลุ่มวิชาชีพบังคับ
39 หน่วยกิต 
 
       กลุ่มวิชาชีพเลือก
24 หน่วยกิต
 
       กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ
7 หน่วยกิต
(3)
หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
 
รวมตลอดหลักสูตร
130 หน่วยกิต
 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (Bachelor of Technology Program in Automotive Technology)
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
ชั้นปี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
 
 
 
 
 
1
220-101เขียนแบบวิศวกรรม
3
220-105
คณิตศาสตร์สำหรับนักเทคโนโลยี
3
220.102ฝึกฝีมือเบื้องต้น
3
220-106
ความร้อน-ของไหล
3
220-103ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
3
221-101
เทคโนโลยีเครื่องยนต์
3
902-103ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3
221-102
เทคโนโลยีเชื้อเพลิงทดแทนสำหรับรถยนต์
3
903-103พื้นฐานทางคณิตศาสตร์
3
901-105
จริยศาสตร์
3
xxx-xxxวิชาชีพเลือก
3
902-101
ภาษากับวัฒนธรรม
3
  
 
 
 
0
รวม
18
รวม
18
 
 
 
 
 
2
220-207
กลศาสตร์ยานยนต์
3
220-209
การสั่งสะเทือนของยานยนต์
3
220-208
เทคโนโลยีความปลอดภัย
3
221-204
เทคโนโลยีเครื่องล่างยานยนต์
3
221-203
เทคโนโลยีการส่งกำลังยานยนต์
3
221-205
การทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์
3
901-103
สังคม เศรษฐกิจและการเมือง
2
902-104
ภาษาอังกฤาเพื่อการสือสาร
3
903-102
มนุษย์กับวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
3
xxx-xxx
วิชาชีพเลือก 3
3
904-102
เทเบืลเทนนิส
1
xxx-xxx
วิชาชีพเลือก 4
3
xxx-xxx
วิชาชีพเลือก 2
3
 
 
 
รวม
19
รวม
18
 
 
 
 
 
3
221-306
เครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจสอบภาพยานยนต์
3
221-310
เทคโนโลยียานยนต์ชั้นสูง
3
221-307
เทคโนโลยีไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์
3
221-311
การปรับอากาศรถยนต์
3
221-308
การบริหารงานบริการยานยนต์
3
221-312
เทคนิคการฝึกอบรม
3
221-309
เทคนิคและกระบวนการขายรถยนต์
3
223-301
การเตรียนมความพร้อมสหกริจศึกษา
1
905-102
ทักษะการเรียนรู้สู่ความสำเร็จ
2
902-105
ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน
3
xxx-xxx
วิชาชีพเลือก 5
3
905-103
การพัฒนาบุคลิกภาพ
3
 
 
 
xxx-xxx
วิชาชีพเลือก 6
3
รวม
17
รวม
19
4
223-404
โครงงานเทคโนโลยียานยนต์
3
221-413
เขียนแบบเทคโนโลยียานยนต์
3
223-405
การฝึกปฏิบัติงาน
3
xxx-xxx
วิชาชีพเลือก 7
3
 
 
 
xxx-xxx
วิชาชีพเลือก 8
3
 
 
 
xxx-xxx
วิชาชีพเลือกเสรี 1
3
 
 
 
xxx-xxx
วิชาชีพเลือกเสรี 2
3
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
รวม
6
รวม
15
1. หลักสูตร 4 ปี : ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
 

Leave a comment

Your email address will not be published.