01/10/2020

ขอแสดงความยินดีกับ นายเทพฤทธิ์  ไชยบุตร นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ที่สอบผ่านในหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญด้านอาคาร ได้รับมอบวุฒิบัตร “หลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน” จากท่านคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. ห้อง สัมมนาเล็ก ชั้น 4 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม