เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่

บัณฑิตมีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยียานยนต์ ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ได้ ประกอบกับมีคุณธรรมและจริยธรรมสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน

Read More

วิศวกรรมพลังงานและไฟฟ้าควบคุม

บัณฑิตมีความรู้ความสามารถทางด้านวิศวกรรมพลังงานทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ มีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพด้านพลังงานของประเทศและทำงานร่วมกับผู้อื่นในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อสังคม

Read More

การจัดการโลจิสติกส์และสารสนเทศ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้ผู้ศึกษาทางด้านโลจิสติกส์ ได้แสวงหาความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รู้จักประมวลความคิด วิเคราะห์เหตุและผล ศึกษาการวางแผน กำหนดยุทธศาสตร์ทางด้านธุรกิจ

Read More

ข่าวสารและกิจกรรม

8 กุมภาพันธ์ 2565 อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ ได้เข้าร่วมประชุมเปิดโครงการ  และนำเสนอกรอบแนวทางการดำเนินงาน ภายใต้โครงพัฒนาชุดฝึกอบรมการเรียนรู้ออนไลน์  และสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ  ณ ห้องกุมาริกา โรงแรมสวนดิสิต เพลส