โครงสร้างหลักสูตร การซ่อมบำรุง


จำนวนหน่วยกิต (ตลอดหลักสูตร)                                     145              หน่วยกิต     

โครงสร้างหลักสูตร  

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                 30              หน่วยกิต      
– กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์                                     6              หน่วยกิต      
– กลุ่มวิชาภาษา                                                                 12              หน่วยกิต      
– กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                                      6              หน่วยกิต      
– กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ                                          1              หน่วยกิต      
กลุ่มวิชาบูรณาการ                                                            5              หน่วยกิต
 
(2) หมวดวิชาเฉพาะ                                                         109             หน่วยกิต      
– กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                                                      30              หน่วยกิต      
– กลุ่มวิชาชีพบังคับ                                                             63              หน่วยกิต      
– กลุ่มวิชาชีพเลือก                                                               9              หน่วยกิต
– กลุ่มเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพ                                         7              หน่วยกิต      
 
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี                                                        6              หน่วยกิต