ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและโลจิสติกส์