โครงสร้างหลักสูตรวิศวกรรมพลังงานและโลจิสติกส์

โครงสร้าง/หลักสูตร (4 ปี)
                                      จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
144 หน่วยกิต
                                     โครงสร้างของหลักสูตร
 
(1)
หมวดศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์
6 หน่วยกิต
 
กลุ่มวิชาภาษา
12 หน่วยกิต
 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6 หน่วยกิต
 
กลุ่มวิชาพลศึกษา
1-2 หน่วยกิต
 
กลุ่มวิชาบูรณาการ
5 หน่วยกิต
(2)
หมวดวิชาเฉพาะ
108 หน่วยกิต
 
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
21 หน่วยกิต
 
กลุ่มวิชาชีพบังคับ
38 หน่วยกิต 
 
       กลุ่มวิชาชีพเลือก
12 หน่วยกิต
 
       กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
29 หน่วยกิต
 
       กลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ในวิชาชีพ
8 หน่วยกิต
(3)
หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
 
รวมตลอดหลักสูตร
144 หน่วยกิต