แนะนำสาขา

หลักสูตรเทคโนโลยีมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์ Master of Technology Program in Logistics Technology Management
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) เทคโนโลยีมหาบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) ทล.ม. (การจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ Master of Technology (Logistics Technology Management)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ M.T. (Logistics Technology Management)

ความสำคัญ
เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้ผู้ศึกษาทางด้านเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนได้แสวงหาความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติและรู้จักประมวลความคิด วิเคราะห์เหตุและผล ศึกษาการวางแผน กำหนดยุทธศาสตร์ทางด้านธุรกิจการประยุกต์ใช้ในการบริหารและจัดการ การสร้างวิสัยทัศน์ พันธะกิจ นโยบาย การจัดองค์การ การนำการควบคุม ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติสืบไป

วัตถุประสงค์
    เมื่อสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว นักศึกษาจะเป็นผู้มีสมรรถนะ ดังนี้
1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่โดยครอบคลุมพื้นฐานระบบสารสนเทศทั้งด้านฮารด์แวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล เครือข่าย และอินเทอร์เน็ต เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้กิจกรรมหลักโลจิสติกส์ได้อย่างเหมาะสม
2. เพื่อให้มหาบัณฑิตให้มีสมรรถนะในการวางแผนธุรกิจ การจัดการองค์การ การนำองค์การ และการควบคุมและการเลือกกลยุทธ์และยุทธวิธีที่เหมาะสม ให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์การ
3. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มคุณค่า ยกระดับการบริการลูกค้า ลดต้นทุนเพื่อเพิ่มผลผลิต และเพิ่มกำไรให้ธุรกิจสูงยิ่งขึ้น และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
4. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้ความชำนาญเฉพาะด้าน และมีคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของชีวิต ตอบสนองสถานประกอบการ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ

การดำเนินการหลักสูตร
นอกเวลาราชการปกติ คือ วันเสาร์ – อาทิตย์
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – เมษายน
ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม

คุณสมบัติผู้สมัคร
      คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษามีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
-หลักสูตรแผน ก (แบบ ก 2) และแผน ข เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
-คุณสมบัติต้องเป็นไปตามระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามว่าด้วย “การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555” แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

เกณฑ์การคัดเลือก
     – ผู้ที่จะเข้าศึกษาจะต้องผ่านการคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียนและ/หรือการสอบสัมภาษณ์โดยจะพิจารณาจากคุณสมบัติประสบการณ์การทำงานความสนใจ ความมุ่งมั่นและความสามารถ ตลอดจนความพร้อมที่จะศึกษาในระดับปริญญาโท รวมทั้งผลการเรียนจากสถาบันเดิม(วิธีการและเกณฑ์การคัดเลือกให้เป็นไปตามประกาศของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เรื่องการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปีนั้นๆ)
    – ได้รับอนุมัติจากกรรมการศูนย์บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของศูนย์บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม