แผนการเรียน การซ่อมบำรุง

                                     แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน  4 ปี

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (ท – ป – ต)

901-xxx

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

3 (3-0-6)

902-xxx

 กลุ่มวิชาภาษา

3 (3-0-6)

903-xxx

 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

3 (3-0-6)

280-102

 ปฎิบัติการฟิสิกส์สำหรับการซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน

1(0-3-3)

280-101

 ฟิสิกส์สำหรับการซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน

3 (3-0-6)

280-103

 เคมีสำหรับการซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน

3 (3-0-6)

280-104

 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น

2(1-3-2)

280-106

 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

3 (2-3-5)

รวม

21 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (ท – ป – ต)

901-xxx

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

3 (3-0-6)

902-xxx

 กลุ่มวิชาภาษา

3 (3-0-6)

902-xxx

 กลุ่มวิชาภาษา

3 (3-0-6)

903-xxx

 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

3 (3-0-6)

904-xxx

 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ

1 (0-2-1)

905-xxx

 กลุ่มวิชาบูรณาการ

2 (1-2-4)

280-105

 วงจรไฟฟ้า และการวัดทางไฟฟ้า

3 (3-0-6)

280-107

 วงจรดิจิตอลและลอจิก

3 (2-3-5)

รวม

21 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (ท – ป – ต)

902-xxx

 กลุ่มวิชาภาษา

3 (3-0-6)

905-xxx

 กลุ่มวิชาบูรณาการ

3 (3-0-6)

281-201

 พื้นฐานการซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน

3 (3-0-6)

280-201

 กลศาสตร์ และกลศาสตร์ของไหล

3 (3-0-6)

280-202

 ปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรม

2 (1-3-2)

280-203

 วัสดุวิศวกรรม

3 (3-0-6)

280-204

 ปฏิบัติการด้าน โครงสร้างอากาศยาน

2 (1-3-2)

280-205

 ปฏิบัติการด้านระบบอากาศยาน

2 (1-3-2)

รวม

21 หน่วยกิต

 

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (ท – ป – ต)

281-202

มนุษย์ปัจจัยสำหรับการช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน

2 (1-3-2)

281-203

 ใบพัดอากาศยาน (Propeller)

3 (3-0-6)

281-204

 เครื่องยนต์ลูกสูบอากาศยาน

3 (3-0-6)

281-205

 ปฏิบัติการด้านระบบเครื่องยนตร์ลูกสูบ

2 (1-3-2)

281-206

 เครื่องยนต์กังหันก๊าซอากาศยาน 1

3 (3-0-6)

281-207

 ปฏิบัติการด้านระบบเครื่องยนต์กังหันก๊าซ 1

2 (1-3-2)

281-208

 การวิเคราะห์เครื่องยนต์ลูกสูบอากาศยาน

3 (3-0-6)

281-209

 กฎระเบียบข้อบังคับสำหรับการซ่อมบำรุงอากาศยาน

3 (3-0-6)

รวม

21 หน่วยกิต

 

 

ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (ท – ป – ต)

281-301

 เชื้อเพลิงและการเผาไหม้

3 (3-0-6)

281-302

 เครื่องยนต์อากาศยานสมัยใหม่

3 (3-0-6)

281-303

 โครงงานย่อยวิศวกรรมอากาศยาน

2 (1-3-2)

281-304

 เครื่องยนต์กังหันก๊าซอากาศยาน 2

3 (3-0-6)

281-306

 ปฏิบัติการด้านระบบเครื่องยนต์กังหันก๊าซ 2

2 (1-3-2)

281-307

 ปฏิบัติการด้านระบบเครื่องยนต์กังหันก๊าซ 3

2 (1-3-2)

281-308

 การวิเคราะห์ความเสียหาย

3 (3-0-6)

281-315

 อากาศพลศาสตร์

3 (3-0-6)

รวม

21 หน่วยกิต

ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (ท – ป – ต)

281-305

 เครื่องยนต์กังหันก๊าซอากาศยาน 3

3 (3-0-6)

281-309

 การตรวจสอบก่อนขึ้นบินและหลังลงจอด

2 (1-3-2)

281-310

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

3 (3-0-6)

281-311

การตรวจสอบโดยไม่ทำลาย

3 (3-0-6)

281-312

ปฏิบัติการด้านการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย

2 (1-3-2)

281-313

 สัมมนาทางการซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน      

3 (3-0-6)

281-314

 การจัดการการซ่อมบำรุงอากาศยาน

2 (1-3-2)

รวม

18 หน่วยกิต

แสดงแผนการศึกษาที่เรียนแผน 1 สำหรับนักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (ท – ป – ต)

283-401

 การเตรียมความพร้อมการฝึกปฏิบัติงานด้านการซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน

1 (0-2-2)

282-403

 ระบบติดต่อสื่อสารการบินและระบบเครื่องช่วย

เดินอากาศ  

3 (3-0-6)

282-404

 มาตรวัดอากาศยาน

3 (3-0-6)

282-405

 ระเบียบวิจัยพื้นฐานทางการซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน

3 (3-0-6)

283-402

โครงงานการซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน

3(0-6-3)

xxx-xxx

 วิชาเลือกเสรี

3 (3-0-6)

xxx-xxx

 วิชาเลือกเสรี

3 (3-0-6)

รวม

19 หน่วยกิต

ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (ท – ป – ต)

283-403

 การฝึกปฏิบัติงานด้านการซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน

3 (0-30-0)

รวม

3 หน่วยกิต

 

แสดงแผนการศึกษาที่เรียนแผน 2 สำหรับนักศึกษาที่ฝึกสหกิจศึกษา

ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (ท – ป – ต)

283-411

 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาด้านการซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน

1 (0-2-2)

282-403

 ระบบติดต่อสื่อสารการบินและระบบเครื่องช่วย

 เดินอากาศ  

3 (3-0-6)

282-404

 มาตรวัดอากาศยาน

3 (3-0-6)

282-405

 ระเบียบวิจัยพื้นฐานทางการซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน

3 (3-0-6)

xxx-xxx

 วิชาเลือกเสรี

3 (3-0-6)

xxx-xxx

 วิชาเลือกเสรี

3 (3-0-6)

รวม

16 หน่วยกิต

ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (ท – ป – ต)

283-412

 สหกิจศึกษาด้านการซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน

6 (0-40-0)

รวม

6 หน่วยกิต