โครงสร้างหลักสูตร ป.โทพลังงาน

ระบบการศึกษา

         – ภาคปกติ มี 2 ภาคการศึกษา มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์
         – ภาคฤดูร้อน มี 1 ภาคการศึกษา มีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ หลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

หลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

โครงสร้าง/หลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร    36 หน่วยกิต
โครงสร้างของหลักสูตร

(1) .   รายวิชาเสริมพื้นฐาน                    ไม่นับรวม
              วิชาบังคับ .                                12 หน่วยกิต
              วิชาเลือกไม่น้อยกว่า                 12 หน่วยกิต
              วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า .      12 หน่วยกิต
                      รวมตลอดหลักสูตร .        36 หน่วยกิต

โครงสร้างของหลักสูตร
1) วิชาบังคับ จำนวน 12 หน่วยกิต
271-101 การจัดการวิศวกรรม เทคโนโลยีและนวัตกรรม
271-102 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
271-103 การหาค่าเหมาะสมที่สุดและการประยุกต์
271-104 การจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม
272-301-2 สัมมนา (ไม่นับหน่วยกิต)
2) วิชาเลือก จำนวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิตสำหรับ แผนกให้เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
272-101 การจัดการโครงการด้านวิศวกรรม
272-102 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
272-103 วิศวกรรมและการจัดการความปลอดภัย
272-104 วิศวกรรมการตลาด
272-105 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมการจัดการ
272-106 การจัดการการถ่ายทอดเทคโนโลยี
272-107 การจัดการนวัตกรรม
272-108 วิศวกรรมคุณค่า
3) กลุ่มวิชาวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม
272-201 ทรัพยากรพลังงานและการใช้ประโยชน์
272-202 ระบบพลังงานและการจัดการสิ่งแวดล้อม
272-203 การจัดการพลังงานในอาคาร
272-204 การจัดการพลังงานในอุตสาหกรรม
272-205 การจัดการด้านพลังงานนิวเคลียร์
272-206 พลังงานที่ยั่งยืน, Sustainable Energy
272-207 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
272-208 การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
272-209 ทรัพยากรและเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
272-210 การจัดการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนขนาดเล็ก
4) วิทยานิพนธ์
แผน ก แบบ ก2 จำนวน12หน่วยกิต

เอกสารประกอบหลักสูตร