โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
โครงสร้างของหลักสูตร

รายวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับรวม
วิชาบังคับ  24 หน่วยกิต
วิชาเลือก  9 หน่วยกิต
การค้นคว้าอิสระ  3 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์  12 หน่วยกิต

รวมตลอดหลักสูตร    36 หน่วยกิต