โอกาสทางวิชาชีพ ป.โทพลังงาน

แนวทางการประกอบวิชาชีพ
– วิศวกรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการในการบริหารจัดการ
– วิศวกรและผู้บริหารในโรงงานอุตสาหกรรม
– นักวิจัยด้านระบบจัดการด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี
– วิศวกรด้านพลังงาน
– วิศวกรด้านสิ่งแวดล้อม
– วิศวกรประเมินโครงการ
– ที่ปรึกษาโรงงานอุตสาหกรรม
– นักเทคโนโลยีอุตสาหกรรม