แผนการเรียน เทคโนไฟฟ้าฯ

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Bachelor of Technology Program in Electrical and Electronics Technology )
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
ชั้นปี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 210-104 ฟิสิกส์ 1 3 210-101 แคลคูลัส 1 3
210-105 ปฏิบัติการรฟิสิกส์ 1 1 210-107 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3
210-106 การเขียนแบบวิศวกรรม 3 210-108 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า 3
241-101 วัสดุดทางวิศวกรรมไฟฟ้า 3 210-109 ปฏิบัติการเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า 1
242-106 ฝึกฝีมือไฟฟ้าเบื้องต้น (วิชาชีพเลือก1) 3 210-211 วงจรดิจิตอลและลอจิก 3
902-103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 901-105 จริยศาสตร์ 3
903-103 พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 3 902-101 ภาษากับวัฒนธรรม 3
รวม 19 รวม 17
2 210-202 แคลคูลัส 2 3 210-203 คณิตศาสตร์เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 3
210-210 อิเล็กกทรอนิกส์เบื้องต้น 3 241-202 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 3
210-212 วงจรไฟฟ้า 3 241-203 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ 1
210-213 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า 1 241-204 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 3
901-103 สังคม เศรษฐกิจและการเมือง 3 241-312 วิศวกรรมความปลอดภัย 3
903-102 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 3 902-104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3
904-102 เทเบิลเทนนิส 1  
รวม 17 รวม 16
3 241-306 การเขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 3 241-305 ไมโครคอนโทรลเลอร์ 3
241-307 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 3 241-310 ระบบควบคุม 3
241-308 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง 3 241-311 การจัดการอุตสาหกรรม 3
241-309 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง 1 242-301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1
905-102 ทักษะการเรียนรู้สู่ความสำเร็จ 2 902-105 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน 3
xxx-xxx วิชาชีพเลือก 2 3 905-103 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3
xxx-xxx วิชาชีพเลือก 3 3 xxx-xxx วิชาชีพเลือก 4 3
รวม 18 รวม 19
4 242-403 การฝึกปฏิบัติงาน 3 xxx-xxx วิชาชีพเลือก 5 3
242-405 โครงงานเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 3 xxx-xxx วิชาชีพเลือก 6 3
xxx-xxx วิชาชีพเลือก 7 3
xxx-xxx วิชาชีพเลือก 8 3
xxx-xxx                                                     วิชาชีพเลือก 9 3
  xxx-xxx                                                     วิชาเลือกเสรี 1 3
      xxx-xxx                                                     วิชาเลือกเสรี 2 3
รวม 6 รวม 19
1. หลักสูตร 4 ปี : ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า