คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมศาสตร์ หรือในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์ในด้านการพลังงานและสิ่งแวดล้อม 3 ปีขึ้นไป
– ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
– คุณสมบัติอื่น ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยหรือกระทรวงศึกษาธิการ

** อาจต้องเรียนปรับพื้นเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการหลักสูตรฯ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา
รวมค่าหน่วยกิตและบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร สอบถามโทร 02 878 5000

เกณฑ์การคัดเลือก
        ผู้ที่จะเข้าศึกษาจะต้องผ่านการคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียนและ/หรือการสอบสัมภาษณ์โดยจะพิจารณาจากคุณสมบัติประสบการณ์การทำงานความสนใจ ความมุ่งมั่นและความสามารถ ตลอดจนความพร้อมที่จะศึกษาในระดับปริญญาโท รวมทั้งผลการเรียนจากสถาบันเดิม(วิธีการและเกณฑ์การคัดเลือกให้เป็นไปตามประกาศของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เรื่องการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปีนั้นๆ)
ได้รับอนุมัติจากกรรมการศูนย์บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของศูนย์บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม