คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร
      – มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ว่าด้วยการศึกษาขั้น ปริญญามหาบัณฑิต
      – เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านเทคโนโลยี หรือสาขาที่ใกล้เคียง หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ
      – สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาอื่น โดยได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับไม่ต่ำกว่า 2.50 และมีประสบการณ์การทำงานด้านโลจิสติกส์ หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี หลังจบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ
      – สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีโดย ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับต่ำกว่า 2.50 ผู้สมัครจะต้องมีประสบการณ์การทำงานด้านโลจิสติกส์ หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในตำแหน่งผู้บริหารในสถานประกอบการทางธุรกิจทุกระดับมาแล้ว 2 ปีขึ้นไป
      – สำหรับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติอื่นๆ นอกเหนือจากข้อ 2-4 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการศูนย์บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

เกณฑ์การคัดเลือก
     – ผู้ที่จะเข้าศึกษาจะต้องผ่านการคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียนและ/หรือการสอบสัมภาษณ์โดยจะพิจารณาจากคุณสมบัติประสบการณ์การทำงานความสนใจ ความมุ่งมั่นและความสามารถ ตลอดจนความพร้อมที่จะศึกษาในระดับปริญญาโท รวมทั้งผลการเรียนจากสถาบันเดิม(วิธีการและเกณฑ์การคัดเลือกให้เป็นไปตามประกาศของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เรื่องการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปีนั้นๆ)
    – ได้รับอนุมัติจากกรรมการศูนย์บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของศูนย์บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม