สมัครเรียน

“สร้างองค์รู้การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างมีกลยุทธ์ จับต้องได้ และเห็นผลลัพธ์เมื่อเรียนจบ ป.โท โดยไม่ต้องมีประสบการณ์ ไม่ต้องมีความรู้เฉพาะทาง และไม่ต้องมีหัวข้อวิทยานิพนธ์”
ในเวลานี้ กูรูทุกคนทุกสำนัก ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “นี่คือช่วงเวลาแห่งการ Upskill หรือ Reskill เป็นของตัวเอง”เพื่อเพิ่มโอกาสและความได้เปรียบให้กับธุรกิจ
เราจึงต่างพากันเรียนรู้เป็นการใหญ่ โดยหวังว่าจะ “ได้อะไร” จากการตามทันโลกพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ปัญหาที่เจอ มักหนีไม่พ้นเรื่อง
– ไม่เข้าใจเนื้อหา
– เรียนไปก็ไม่ใช้จริง
– ไม่มีเวลาจะเรียนต่อ
– ค่าใช้จ่ายหลักสูตรแพง
– คุณภาพไม่เป็นไปตามที่คิดไว้
เราจึงต่างพากันละทิ้งการศึกษาต่อไปและบอกกับใครต่อใคร (รวมทั้งตัวเอง) ว่ามันเป็นเรื่องยาก ไม่พร้อม ไม่รู้จะเรียนไปทำไม
==============================
หากคุณกำลังมีปัญหาคล้ายๆ กันนี้ กรุณาอ่านเนื้อหาสั้นๆ นี้ให้จบ
ไม่เช่นนั้น ผมขอบอกตรงๆ ว่า “คุณกำลังพลาดมาก” ครับ
หัวใจสำคัญทั้งหมดทั้งสิ้นของการศึกษาอย่างที่ว่านั้นก็คือการเข้าใจใน 3 สิ่งนี้
1. “เนื้อหาหลักสูตรที่ใช้ได้จริง”
2.“ความสามารถของคณาจารย์ในการส่งความรู้”
3.สำคัญที่สุด คือ “การทำให้ความรู้ที่เป็นตัวของตัวเองนำไปประยุกต์ใช้”
ขอย้ำอีกครั้งว่าไม่ว่าจะเป็น หัวข้อ ลำดับรายวิชาที่สอน
หรือแม้แต่ รูปแบบการดูแลการทำวิทยานิพนธ์
ทุกอย่างคือ “รูปแบบการสอน”
ที่ถูกพิสูจน์มาแล้วว่ามันเวิร์ค
แล้วพบกันในหลักสูตรครับ
#IamSTC

คุณสมบัติผู้สมัคร สมัครออนไลน์ (Apply now)

 • หลักสูตร 4ปีเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6,ปวช หรือเทียบเท่าและหลักสูตรเทียบโอน เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปวส., อนุปริญญา
 • เป็นผู้ที่มีร่างกายและสุขภาพจิตสมบูรณ์ กล่าวคือ ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ และต้องมีบุคลิกที่คณะกรรมการการคัดเลือกเห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคในการศึกษาและการประกอบอาชีพ
 • เป็นผู้ปราศจากโรคติดต่อร้ายแรง และโรคอื่นๆ ที่คณะกรรมการแพทย์เห็นว่าเป็นอุปสรรคในการศึกษา และการประกอบอาชีพ
 • ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่กรณีความผิดอันกระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ

  การเทียบโอนหน่วยกิต

 • Transcript
  – เทียบโอนรายวิชาจากสถาบันอื่น ใช้ตัวจริงที่ออกโดยสถาบัน จำนวน 1 ฉบับ
  – ปริญญาตรีใบที่สอง สำเนาใบ Transcript จำนวน 2 ฉบับ
 • คำอธิบายรายวิชา จำนวน 2 ฉบับ

  หมายเหตุ : กรณี ที่รอ Transcript ตัวจริงซึ่งเป็นฉบับทางการออกโดยสถาบัน ให้ใช้ใบเช็กเกรดเพื่อเทียบโอนรายวิชาเป็นการชั่วคราวก่อน ระหว่างที่ยังรอฉบับตัวจริง

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ม.6),ปวช,ปวส,อนุปริญญา หรือเทียบเท่า จำนวน 3 ฉบับ
 • สำเนาใบเทียบวุฒิ (กรณีจบการศึกษาจากต่างประเทศ) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 • สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ

  หมายเหตุ : เอกสารประกอบการสมัคร สำเนาเป็นขนาด A4 พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

  ดาวน์โหลดใบสมัครภาษาไทย

  ดาวน์โหลดใบสมัครภาษาอังกฤษสมัครเรียน

  สมัครเรียนด้วยตัวเองได้ที่นี่ Click ->

  สมัคร Online

  สมัครด้วยตนเอง

 • สมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
 • ทุกวันไม่เว้นวันหยุด ในเวลาทำการ 8.00 – 16.30 น.
 • โทรศัพท์ : +662-878-5000-5 (เบอร์ต่อภายใน  )
 • แฟกต์ : + 66 2-878-5012
 • เว็บไซต์ : http://www.siamtechno.ac.th
 • อีเมล์ : info@siamtechno.ac.th
  หมายเหตุ
 • ฟรี! ค่าสมัคร 200
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียบแรกเข้าจำนวน 2,000 บ. ค่าประกันอุบัติเหตุและค่าบัตรนักศึกษา (เฉพาะปริญญาตรี)

  **** สถาบันขอสงวนสิทธิในการเพิกถอนสิทธิผู้สมัครโดยไม่จำเป็นต้องประกาศแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่พบว่าหลักฐานที่ประกอบการสมัครเป็นเท็จ