โอกาสทางวิชาชีพ

แนวทางการประกอบวิชาชีพ
       – ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสายงานทางด้านโลจิสติกส์สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนหรือประกอบธุรกิจส่วนตัว เช่น หัวหน้างาน ผู้จัดการ หรือบุคคลากรระดับปบริหารจัดการในกระทรวงคมนาคม กรมศุลกากร การท่าเรือแห่งประเทศไทย บริษัท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทสายการบิน บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด บริษัทขนส่งทั้งภายในและระหว่งประเทศ หรือ บริษัทผู้ให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ ธุรกิจคลังสินค้า และการกระจายสินค้า ธุรกิจนำเข้าและส่งออก ธุรกิจคลังสินค้า และการกระจายสินค้า ธุรกิจนำเข้าและส่งออก ธุรกิจจัดซื้อ จัดจ้าง อุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมค้าปลีก และอุตสาหกรรมบริการ ฯลฯ