โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้าง/หลักสูตร (4 ปี)
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
130 หน่วยกิต
โครงสร้างของหลักสูตร
(1)
หมวดศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์
6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา
12 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพลศึกษา
1 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาบูรณาการ
5 หน่วยกิต
(2)
หมวดวิชาเฉพาะ
94 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาแกน
24 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาชีพบังคับ
39 หน่วยกิต
       กลุ่มวิชาชีพเลือก
24 หน่วยกิต
       กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ
7 หน่วยกิต
(3)
หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร
130 หน่วยกิต