แนะนำสาขา


วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม Master of Engineering Program in Energy and Environmental Management

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) วศ.ม.(การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ Master of Engineering Program in Energy and Environmental Management
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ M.Eng. (Energy and Environmental Management)

ความสำคัญ
ในปัจจุบัน ทรัพยากรณ์ด้านพลังงานของโลกที่กำลังลดลง สภาพแวดล้อมเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเดิม เนื่องจากผลกระทบจากปัญหาสภาวะโลกร้อน การผลิตบุคลากรที่เชี่ยวชาญเพื่อรับมือกับวิกฤตการณ์ดังกล่าว ร่วมแก้ปัญหาและทำการวิจัยคนคว้าเพื่อใช้ทรัพยากรที่เหลืออยู่อย่างมีประสิทธิภาพและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม จึงเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นต่อประเทศชาติเป็นอย่างยิ่งมหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการนำองค์ความรู้ด้านวิชาการมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กรและประเทศชาติในด้านต่างๆทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีการผลิตเทคโนโลยีด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยนำเอากลยุทธ์และเครื่องมือในด้านต่างๆมาพัฒนาศักยภาพขององค์กรให้สูงขึ้น ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรฐกิจอาเซียน โดยมุ่งเน้นเพื่อผลิตมหาบัณฑิตซึ่งเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วสามารถพัฒนาปรับปรุงหรือประยุกต์ใช้เทคนิคของวิศวกรรมการจัดการขั้นสูงเพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาให้กับองค์กรธุรกิจด้านต่างๆ และมีความสามารถในการวิจัยค้นคว้าองค์ความรู้ นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้เป็นอย่างดี โดยมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับการวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อใช้เป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ

วัตถุประสงค์
ผลิตบัณฑิตสาขาวิศวกรรมการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้มีคุณธรรมจริยธรรมมีสัมมาคารวะรู้จักกาลเทศะ ทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม วิชาชีพ และ ปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละ
           – ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติสามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ดังกล่าวอย่างเหมาะสมในการแก้ปัญหา มีทักษะความสามารถในการวิจัยเพื่อผลิตผลงานทางวิชาการและงานวิจัยที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ
           – ผลิตบัณฑิตให้มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้ และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนาองค์ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้นไป เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ และให้คิดเป็น ทำเป็น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถเลือกวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
           – ผลิตบัณฑิตให้มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถ ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นมีทักษะในด้านการทำงานเป็นหมู่คณะ สามารถบริหารจัดการการทำงานได้อย่างเหมาะสม และเป็นผู้ที่มีทัศนคติในการทำงาน
           – ผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และ ใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศและศัพท์ทางเทคนิคในการติดต่อสื่อสาร รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี
ผลิตบัณฑิตให้มีทักษะทางด้านปฏิบัติในงานวิชาชีพเฉพาะ และสามารถนำไปบูรณาการเพื่อประกอบอาชีพทางด้านวิศวกรรมพลังงานได้เป็นอย่างด

การดำเนินการหลักสูตร
วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน :
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน เดือนมีนาคม – พฤษภาคม

ปรัชญา
มุ่งเน้นการผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทั้งในทฤษฎีปฏิบัติและการทำวิจัยในสาขาวิศวกรรมการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม และสามารถทำงานวิจัยและพัฒนาร่วมกับผู้ประกอบการโดยหลักสูตรเน้นการวิจัยพัฒนาจัดการงานทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีด้านต่างๆ เพื่อการเป็นกลจักรแห่งความรู้สู่ทักษะอาชีพครบวงจร รองรับความต้องการของสังคมอย่างแท้จริง

” เป้าหมายประการสำคัญ คือ เราจะสร้างบัณฑิตที่สามารถออกไปทำงานทันที โดยก่อนจบจะมีการฝึกงานในสถานที่จริง ตรงนี้เป็นจุดเด่นของเรา ซึ่งได้มีการหารือกับผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนหลายแห่งที่เข้ามาร่วมจัดการเรียนการสอน ยืนยันว่าบัณฑิตของหลักสูตรฯ เมื่อสำเร็จการศึกษาต้องทำงานได้จริง และสามารถสร้างงานวิจัยที่ตอบโจทย์ของประเทศได้ เพราะหลักสูตรมุ่งเน้นแทรกการปฏิบัติ ฝึกงานไปด้วย ทำให้เรามีจุดเด่นแตกต่างจากสถาบันอื่น”