ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่

ห้องปฎิบัติการ Siam Auto Lab

ห้องปฎิบัติการอาคาร 7 ชั้น 4