โครงสร้างหลักสูตร เทคโนโลยีไฟฟ้าฯ

   

โครงสร้าง/หลักสูตร (4 ปี)
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 133 หน่วยกิต
โครงสร้างของหลักสูตร  
(1) หมวดศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ 6 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาพลศึกษา 1 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาบูรณาการ 5 หน่วยกิต
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 97 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาแกน 33 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาชีพบังคับ 32 หน่วยกิต 
         กลุ่มวิชาชีพเลือก 32 หน่วยกิต
          
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
  รวมตลอดหลักสูตร 133 หน่วยกิต