แผนการเรียนหลักสูตรวิศวกรรมพลังงานและโลจิสติกส์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน (Bachelor of Engineering Program in Energy Engineering )
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
ชั้นปี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
 
 
 
 
 
1
901-103
สังคมเศรษฐกิจและการเมือง
3
905-102
ทักษะการเรียนรู้สู่ความสำเร็จ
3
903-103
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3
902-104
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
903-101
พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
260-101
คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกร
3
903-103
พื้นฐานทางคณิตศาสตร์
3
260-112
ฟิสิกส์ 2
3
260-111
ฟิสิกส์ 1
3
260-114
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1
260-113
ปฏิบัติการฟิสิกส์1
1
260-115
เคมีสำหรับวิศวกร
3
261-102
ปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรม
1
260-116
ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร
1
904-101
แบดมินตัน
1
260-104
การเขียนแบบวิศวกรรม
3
รวม
18
รวม
19
 
 
 
 
 
2
903-104
สถิติเบื้องต้น(วิชาเลือกเสรี1)
3
901-104
จิตวิทยาทั่วไป
3
260-102
คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกร 2
3
902-101
ภาษากับวัฒนธรรม
3
261-201
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกร
3
260-203
คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกร 2
3
261-202
กลศาสตร์วัสดุ
3
261-203
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
3
261-204
กลศาสตร์วิศวกรรม 1
3
261-205
กลศาสตร์วิศวกรรม 2
3
261-210
วิศวกรรมไฟฟ้าขั้นพื้นฐาน
3
261-211
อุณหพลศาสตร์
3
 
 
 
261-212
วิศวกรรมไฟฟ้าขั้นพื้นฐาน
1
รวม
18
รวม
19
 
 
 
 
 
3
261-205
กลศาสตร์วิศวกรรม 2
3
262-315
การทำความเย็นและการปรับอากาศ
3
262-313
แหล่งพลังงานทดแทน
3
262-317
ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงาน
1
262-323
เครื่องจักรกลไฟฟ้า
3
262-324
การออกแบบระบบไฟฟ้ากำลัง
3
262-327
ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า
1
262-333
การวัดและเครื่องมือวัดสำหรับวิศวกรรมพลังงาน
3
262-334
การถ่ายเทความร้อน
3
262-336
การสั่นสะเทือน
3
262-335
เชื้อเพลิงและการเผาไหม้
3
262-337
การออกแบบเครื่องจักรกล
3
905-103
การพัฒนาบุคลิกภาพ
3
264-301
การเตรียมฝึกงานด้านวิศวกรรมพลังงาน
1
รวม
19
รวม
17
4
262-423
ระบบควบคุมอัตโนมัติ
3
xxx-xxx
การอนุรักษ์พลังงาน
3
262-434
วิศวกรรมโรงจักรผลิตกำลัง
3
xxx-xxx
กลุ่มวิชาชีพเลือก 3
3
263-xxx
กลุ่มวิชาชีพเลือก 1
3
xxx-xxx
กลุ่มวิชาชีพเลือก 4
3
263-xxx
กลุ่มวิชาชีพเลือก 2
3
xxx-xxx
โครงงานวิศวกรรมพลังงาน 2
3
264-403
โครงงานวิศวกรรมพลังงาน 1
1
xxx-xxx
                            ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน
3
xxx-xxx 
วิชาชีพเลือกเสรี2
3
 
 
 
     
 
 
 
รวม
16
รวม
15
1. หลักสูตร 4 ปี : ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า