วารสาร

วารสารวิชาการเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม TCI-2
https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/JEET/index

วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรมลาดกระบัง TCI-2
https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/JIE

Information Technology Journal (IT Journal) มจพ TCI-1
https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/IT_Journal/index

วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ TCI-1
http://ojs.kmutnb.ac.th/index.php/kjournal

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม TCI-2
http://ejsu.siam.edu/index.php/ejsu/index

วารสารวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา TCI-2
https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/sciencenrrujournal/issue/view/17003

The Journal of Information Science and Technology (JIST) (ม.สยาม) TCI-2
https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/JIST/index

วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร เป็นวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี TCI-1
https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/RMUTP/index

วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี TCI-1
https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/issue/view/17354

วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี TCI-1
https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/spurst

วารสารสหศาสตร์ศรีปทุม ชลบุรี TCI-2
https://so04.tci-thaijo.org/index.php/ISCJ/about/contact

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY (ISJET) TCI-2
https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/isjet/index

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนายเรืออากาศ TCI-2
(NKRAFA Journal of Science and Technology)
https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/nkrafa-sct/index

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ TCI-2
https://so05.tci-thaijo.org/index.php/sskrujournal/index

วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา TCI-2
https://so05.tci-thaijo.org/index.php/irdssru/index

วารสารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ PSU TCI-1
https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jeil/index

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/JSCI/index

วารสารบริหารธุรกิจและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

https://so06.tci-thaijo.org/index.php/RMUTP_JBI

วารสารวิชาการ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” มรภ มหาสารคาม TCI-2

https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/index

วารสารวิชาการเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ TCI2
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jomt/index